Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

за избор на държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите, при следните условия: 1. Длъжност: Държавен експерт – служител по сигурността на информацията – 1 бр. 2. Минимални и специфични изисквания за...

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

За избор на главен експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 бр.  главен експерт; Минимални изисквания за главен експерт: -Висше...

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

За избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1 бр.  младши експерт; Минимални изисквания за младши експерт: -Висше...

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

за избор на директор на дирекция „Управление на водите“, при следните условия: 1.  Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ – 1 бр. 2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 2.1. Минимални изисквания: –   ...

ПРОТОКОЛ

с резултатите от проведен тест за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :   Евгения Цветанова Борисова – 4,80...

ПРОТОКОЛ

с резултатите от проведен тест за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :   Цонка Георгиева Христова – 3 Йорданка...
WordPress Lightbox Plugin