<i></i>Print

Уважаеми господин Енчев, безспорно споделям Вашето виждане за необходимостта от предприемане на действия за осигуряване на достатъчни количества качествена питейна вода за гражданите на Севлиево. Това е въпрос, който нееднократно сме разисквали и с общината, и с кмета на общината, Това е усилие, което се подкрепя в годините.  Детайлната информация за напредъка на този проект, предвид компетенциите на министерствата, може да бъде получена от колегите на МРРБ, но и от кмета на общината. При провеждането на националната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите приоритетно трябва да се следва и да се изпълняват заложените програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни, които се разработват на басейново ниво, така също и плановете за управление на риска от наводнения.

В момента в процес на актуализация е План за управление на речните басейни в Дунавски район, той ще обхваща периода от 2016 до 2021 г. Недостигът на вода и засушаването,свързани с климатичните промени са потенциални проблеми, които ще бъдат включени в  прегледа на установените значими проблеми в управлението на водите и ще се включат конкретни обект към бъдещите програми от мерки.

Планираните мерки, свързани с недостига на вода и засушаването ще бъдат съобразени и с предвижданията, алтернативите и приоритетността на планираните дейности в Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация, чиято цел е да подобри водоснабдителните услуги, за да се покрият изискванията на Европейските директиви и националното ни законодателство, което ще позволи да се посрещнат нуждите на населението и бизнеса за осигуряване на адекватно водоснабдяване.

През периода 2012-2014г. бяха разработени възложените от МРРБ Регионалния генерален план. Конкретно за ВиК Севлиево има разработен и утвърден през 2014 г. Регионален генерален план , който включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки . Това са инвестиционни програми, където приоритетно са описани всички подобекти на водоснабдителната система, които трябва да бъдат изградени и реконструирани. Интересен момент е,  че в първия вариант на изготвянето на този документ е била предвидена друга алтернатива за водоснабдяване, но след обсъждане в ОС на община Севлиево и след становище изразено от кмета в окончателния вариант – изграждането на язовира е възприето, като решението за осигуряване на постоянно, качествено водоснабдяване.

МОСВ подкрепя реализацията на проекти чрез ОП „Околна среда“, като за целта е необходимо да бъде разработен регионално прединвестиционно проучване от обособените  територии,  където има действащ един ВиК оператор. Тук стъпката, която трябва да бъде предприета е консолидирането на ВиК операторите, за да може да бъде бенефициент на безвъзмездно финансиранепо ОП „Околна среда“, ако средствата, които са необходими за изграждането на язовира ще бъдат ползвани от ОПОС.  

 

 

WordPress Lightbox Plugin