<i></i>Print

Уважаеми господин Лилков, безспорен приоритет на правителството е стимулирането на общините за оползотворяване на този ценен ресурс – минералните води, с които разполагаме. Затова стартира програма, която ще обявим в средата на годината, за подпомагане на общините с частично финансиране на дейности, които са свързани с изграждането и поддържането на довеждащи водопроводи и съответно разпределителна мрежа. Тази политика е наш приоритет и затова през 2011 г. беше променен Законът за водите. С него беше дадено безвъзмездното право на общините да управляват и ползват водите от държавните находища на минерални води за срок от 25 години, ако за тях няма действащи концесии или се ползват по-малко от 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси.

Във връзка с това през 2011 г. на Столична община са предоставени безвъзмездно за управление и ползване осем находища на минерална вода изключителна държавна собственост – „София-Център“, „София-Надежда“, „София-Свобода“, „София-Панчарево“, „София-Железница“, „София-Баталова воденица“, „София-Лозенец“ и „София-Овча купел“.

По отношение на първия въпрос, Ви уведомявам, че в изпълнение на задълженията си за стопанисване на находищата на минерална вода, разкрити чрез сондажи и/или каптирани естествени извори, Столична община е предприела дейности по проучване на техническото състояние на съоръженията от предоставените ѝ за управление и ползване находища. Съоръженията в 7 от находищата са в добро техническо състояние и са годни за експлоатация, като водовземни съоръжения. Единствено за предоставеното за стопанисване находище „София-Баталова воденица“, проведено специализирано проучване установява, че съоръжението от находището се намира в лошо техническо състояние. В тази връзка МОСВ изпрати писмена препоръка до Столична община да възложи извършването на допълнителни ремонтни дейности на съоръжението от находището с цел привеждане му в експлоатационно състояние.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите, Столична община ежегодно до 31 март представя своите отчети за ползването на минералните води, предоставени ѝ за управление и ползване.

За периода от предоставяне на находищата до настоящия момент Столичната община изпълнява задълженията си, като стопанисващ предоставените ѝ находища с извършването на дейности по възлагане допроучване на находищата за оценка на експлоатационните им ресурси, изготвянето на проекти за определяне на санитарно-охранителна зона, стартиране на процедура по издаването на балнеологични оценки и извършване на анализи на минералната вода от съответното находище.

С Доклад от главния архитект на Столична община е представен на МОСВ и проект на решение относно приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални води, публикуван на страницата на общината. В този смисъл Столична община е упражнила правото си на управление и ползване на предоставените ѝ осем находища на минерална вода.

Що се отнася до конкретните намерения и планове за развитие и експлоатация, това са въпроси от компетенциите на органите на местно самоуправление. МОСВ е оказало съдействие на Столична община в изпълнение на действията ѝ по стопанисването на находищата на територията на общината с даване на препоръки и становища, предоставяне на информация за водовземните съоръжения от находищата, участие в заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията към общината, за разглеждане на проекти за обекти на ниското строителство.

В дуплика министър Василева каза: „Няма как да не споделям Вашето желание да бъде оползотворен този ресурс. Както посочих, това е наш основен приоритет,  затова ще бъде изпълнена Национална програма за подпомагане на общините. И не само това. Съгласно информацията, с която разполагаме и която е публикувана на интернет страницата на Столичната община, в Общия устройствен план на София е залегнала стратегия за използване  на потенциала от хидротермални ресурси на територията на столицата. Разработена е и програма за оползотворяване на ресурсите с краткосрочни и дългосрочни мерки към общинския план за развитие на Столична община. Безспорно, има възможности да се ползва и европейско финансиране за реализиране на инвестиционни проекти за подпомагане усилията на общините да се развиват находищата“.

WordPress Lightbox Plugin