<i></i>Print

Настоящият проект на Наредба цели да регламентира реда и начина за разходване чрез Националния доверителен екофонд (НДЕФ) на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, които постъпват по бюджета на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).

В проекта на Наредба се разписва и процентното разпределение при разходването на приходите от продажбата чрез търг на квоти за емисии от авиационни дейности, които постъпват от бюджета на Министерство на околната среда и водите по сметка на ПУДООС, като за част от тях се предвижда да се превеждат по сметка на НДЕФ за целево финансиране на съответните проекти по чл. 56, ал. 1, т. 1-4 и т. 6 от Закона за ограничаване изменението на климата.

Крайна дата за съгласуване: 13.02.2015 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Наредбата можете да видите тук.

Докладът до министъра на околната среда и водите може да видите тук.

WordPress Lightbox Plugin