<i></i>Print
С Изменението от Доха, прието на 18-та Конференция на страните по РКООНИК в Доха, Катар през декември 2012 г., се установява втори период на задължения по Протокола, който започва на 1 януари 2013 г. и завършва на 31 декември 2020 г. На международно равнище изменението от Доха ще влезе в сила, когато бъде ратифицирано от три четвърти от страните по Протокола (т.е. 144 от 192 страни). ЕС е страна по Протокола сам по себе си. Държавите от ЕС и Исландия също са страни по Протокола. По време на конференцията в Доха, ЕС и Исландия официално са декларирали, че ще изпълняват задълженията си по Втория период на ПК съвместно. Официалното влизане в сила на Изменението от Доха е важна цел на ЕС с оглед постигане на поетите ангажименти от ЕС на международната сцена. 
 
Споразумението с Исландия е част от предложен от Европейската комисия законодателен пакет от документи за ратификация на Изменението от Доха на ПК като с него се определят условията, уреждащи участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по ПК.
 
С ратификацията на Изменението от Доха за Република България ще бъде официално приложима позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за намаляване на емисиите на парникови газиве в периода до 2020 г. Ще бъде осигурена абсолютната предпоставка за предоставяне на предписаното  количество на държавата /определен брой Предписани емисионни единици/, чрез който България ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото.
 
Крайна дата за съгласуване: 09.04.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg
 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук
 
Пълният текст на проектa на Закон за ратификация може да видите тук.
 
Мотивите към проекта на Закон за ратификация може да видите тук
 
WordPress Lightbox Plugin