<i></i>Print

Целта на проекта на Наредба е да регулира заустването на отпадъчни води в отводнителни системи. Тъй като в определени случаи отводнителните системи са единствения възможен приемник на пречистените отпадъчни води, с проекта на Наредба се изменят тези разпоредби, които предвиждат пълна забрана за заустване в отводнителни системи и за тези случаи ще се прилага общия ред за издаване на разрешителни за заустване, в които се поставят изисквания към пречистените отпадъчни води.

Крайна дата за съгласуване: 09.06.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gsterzov@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.

Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.

WordPress Lightbox Plugin