<i></i>Print

Настоящият проект на Решение на Министерския съвет цели да определи реда и начина за разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31 декември 2012г.

В проекта на Решение се предлага през 2016 г. част от сумата да бъде предоставена за управление на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и за насърчаване  използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции,с което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух и да се постигнат намаления на емисии парникови газове.

Крайна дата за съгласуване: 04.02.2016 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Решение може да видите тук.

Доклад към проекта на Решение може да видите тук.

WordPress Lightbox Plugin