<i></i>Print

%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8e%d0%bf%d0%b5Експерти на РИОСВ – Русе съвместно с представители на Областната администрация и община Русе днес изпълниха разпоредителната част на заповедта за налагане на принудителна административна мярка на „Монтюпе“ ЕООД. Извършено е пломбиране на инсталациите за каруселно леене на алуминий – Карусел № 7 и Карусел № 8, като е блокирано управлението на  роботите за дозиране и леене на течен метал.

За извършените действия е съставен констативен протокол, връчен на ръководството. В срок до 25 ноември операторът следва да изпълни втората разпоредителна част от заповедта, като постави плътна преграда между производствени халета № 2 и № 3.

Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространение на интензивно миришещи вещества извън площадката.

 

WordPress Lightbox Plugin