<i></i>Print

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Допълнително се въвежда и промяна в заглавието на наредбата в съответствие с Поправка на Директива 2004/107/ЕО (ОВ L 120, 13.5.2015г.).
Проектът на наредбата има за цел:
– актуализиране на изискванията към качеството на данните от измерванията на замърсителите;
– актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проба и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти;
– въвеждане на конкретни референтни методи за вземане на проби и анализ на живак в атмосферния въздух, както и на отлагания на тежки метали;
– актуализиране на някои наименования и отстраняване на технически грешки.

Прилагаме Наредбата, както и мотиви за приемането и.
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на yuhyuseinova@moew.government.bg и mihajlovG@moew.government.bg .
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 18 януари 2017 г.

WordPress Lightbox Plugin