<i></i>Print

p1030300133-ма учени от 21 страни бяха посрещнати от българските им колеги в София на Международната научна конференция „Науката в действие“. Двудневният форум се провежда по проект MetEcoSMap, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

МОСВ представи напредъка по проекта, който има за цел разработването на Методологична рамка за оценка и картиране на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги в България. Тази рамка включва 9 методики за деветте типа екосистеми идентифицирани на територията на страната. България е една от първите страни в Европейския съюз, която прави такава разработка. Богатото биологично разнообразие на България затруднява оценката на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги, но учените и еколозите са се заели да се справят с това предизвикателство.

p1030319В рамките на конференцията се проведоха пленарни сесии и семинари по картиране на екосистемите, оценка на състоянието на екосистемите, картиране и оценка на екосистемните услуги, биофизични перспективи, социално-културни перспективи.

Един от основните акценти на форума бе използваните методи за биофизична оценка на екосистемите и картографиране на екосистемните услуги предоставяни от тях в различните страни, както и предизвикателствата и проблемите, срещани при изпълнението на тези дейности.

Поддържането на екосистемите в добро състояние е от изключително значение за качеството и количеството на предоставяните от тях екосистемни услуги. Получаваните и потребявани от човечеството ползи, като храна, суровини, вода, горива и лекарства, както и осигурената защита от природни бедствия, контрол на ерозията и предотвратяване на наводненията могат лесно да бъдат загубени, а нематериалните-културни ползи по отношение на отдих, туризъм и естетическа наслада подобряват стандарта на живот на всеки един от нас.

p1030309 p1030317 p1030326 p1030328

WordPress Lightbox Plugin