<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Вследствие на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано по-значително повишение на водното ниво (+92 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение в Дунавския и Черноморския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +13 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават, вследствие на снеготопене. На 19 и 20 февруари водните нива ще останат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. На 19 и 20 февруари водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни след 17 февруари в долните части на водосбора, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 и 20 февруари, в резултат на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене ще се повишат речните нива във водосборите на р. Камчия и южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават незначително, вследствие на снеготопене. На 19 и 20 февруари по-значителни повишения на речните нива, в резултат на валежи от дъжд и последващо снеготопене ще има във водосбора на р. Тунджа, в притоците от средно и долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще премине жълтия праг на предупреждение в сутрешните часове на 20 февруари.

Западнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. На 19 и 20 февруари незначителни повишения, в резултат на валежи са възможни в средното и долно течение на р. Струма и в долното течение на р. Места. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация – на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/

На 18 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.02.2017 г. е 3 635,9 млн. куб. м и представлява 56 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 71,2% от общия им обем;
  • напояване – 47,8% от общия им обем;
  • енергетика – 58,5% от общия им обем.
WordPress Lightbox Plugin