<i></i>Print

от проведен тест с кандидатите за длъжностите:

държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел Координация по въпросите на ЕС, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“

 

На основание Заповед № РД – 71/26.01.2017г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.

I. Кандидати, явили се на тест.

На тест, проведен на 01.03.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн.Мария Луиза” № 22, се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се за решаване на тест: 

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система
За длъжност държавен експерт  
1.    Теофана Светозарова Гошева-Стойнова 8 т. 3
2.   Петър Димитров Игнатов 5 т. 2
За длъжност старши експерт  
1. Диана Богомилова Николова 2 т. 1
2. Теофана Светозарова Гошева-Стойнова 8 т. 3
3. Биляна Дакова Йорданова 15 т. 5
4. Петър Димитров Игнатов 5 т. 2

 Изтеглен вариант на тест: Вариант № 3

 На теста не се явиха следните допуснати кандидати:

  1. Ирина Бойкова Стоименова – кандидатства за старши експерт 

 

II. Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на

теста – минимум 4 по петобална система (минимален брой точки 10) :

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система
За длъжност старши експерт  
  1. Биляна Дакова Йорданова
15 т. 5

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 09.03.2017 г. (четвъртък) от 12,00 ч. в сградата на МОСВ на бул. „Кн.Мария Луиза” № 22, стая 520, за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане
1. Теофана Светозарова Гошева-Стойнова Оценка по-ниска от „4„
2. Петър Димитров Игнатов Оценка по-ниска от „4„
3. Диана Богомилова Николова Оценка по-ниска от „4„
WordPress Lightbox Plugin