<i></i>Print

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от – 10 см до + 40 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър и р. Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 10 см до + 40 см

Черноморски басейн: без регистрирани колебания

Източнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 септемврип водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на днешния ден в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата във водосборите на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 13 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12 септември 2017 г. е 3863,3 млн. м3 и представлява 59,5 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 80,9% от общия им обем
  • напояване – 43,6% от общия им обем
  • енергетика – 68,3% от общия им обем.
WordPress Lightbox Plugin