Речните нива остават без съществени изменения

...
Още

България се присъедини към декларацията „Зелен растеж“ на ОИСР

...
Още

Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

...
Още

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

...
Още

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

...
Още

Речните нива остават без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени... повече информация

България се присъедини към декларацията „Зелен растеж“ на ОИСР

В писмо до министър Нено Димов генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Ангел Гурия потвърди присъединяването на България към декларацията за зелен растеж. България заяви интерес към присъединяването към екологичния... повече информация

Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически... повече информация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2003 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 8 от 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени... повече информация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 5 от 19 юли 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове... повече информация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата на министъра на околната среда и водите

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или... повече информация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9 май 2006 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест. Настояща Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини (обн., ДВ, бр.... повече информация

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага приемането на нов Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и изменение и допълнение в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, като се отменя действащият... повече информация

Проект на НИД на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

С проекта се цели намаляване на  административната тежест за заявителите при издаване на разрешително за ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води, като се преустановява предоставянето на документи от заявителя, които могат да бъдат изисквани от... повече информация

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се... повече информация