ВЪЗДУХ / ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ / ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

НОВО   ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове

НОВО   Инструмент за изчисляване превръщането от ПГЗ в метричната система

НОВО    Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (януари 2015г.)

1. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове (ФПГ):

2. Информация за оператори и технически персонал, работещи с оборудване, съдържащо ФПГ:

3. Брошури с информация за технически персонал и предприятия, работещи с оборудване или системи, съдържащи ФПГ:

4. Брошура с информация за тези, които произвеждат, внасят, изнасят или използват флуорирани парникови газове и пускат на пазара в ЕС оборудване с такива газове