ВОДИ / ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ / Комплексни и значими язовири

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Информация за състоянието на комплексните и значими язовири

Месечни графици за ползването на водите от комплексните и значими язовири

Информация по чл. 4 и чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.) се изпраща на електронен адрес: vodi@moew.government.bg

Методика за определяне на обеми в язовирите по приложение 1 от закона за водите за поемане на очакван приток (изтегли)

Приложения и таблици за изчисление (изтегли)


Списък на комплексни и значими язовири по Приложение № 1 към Закона за водите

1. Александър Стамболийски
2. Асеновец
3. Ахелой
4. Батак
5. Беглика
5а. Бели Искър
6. Бели Лом
7. Белмекен
8. Боровица
9. Въча
10. Георги Трайков
11. Голям Беглик
12. Горни Дъбник
13. Домлян
14. Доспат
15. Дяково
17. Жребчево
18. Ивайловград
19. Искър
20. Йовковци
21. Калин
22. Камчия
23. Карагьол
24. Кокаляне
25. Копринка
26. Кричим
27. Кула
28. Кърджали
29. Малко Шарково
30. Огняново
31. Огоста
32. Панчарево
33. Порой
34. Пчелина
35. Пясъчник
36. Рабиша
37. Розов кладенец
38. Сопот
39. Среченска бара
40. Студен кладенец
41. Студена
42. Съединение
43. Тича
44. Тополница
45. Тошков чарк
46. Тракиец
47. Христо Смирненски (Янтра)
47а.Цанков камък
48. Чаира
49. Широка поляна
50. Ясна поляна
51. Ястребино
52. Мандра – Бургас