ВОДИ / МИНЕРАЛНИ ВОДИ / СПИСЪЦИ ПО § 133 НА ПЗР НА ЗИД НА ЗВ И РЕШЕНИЯ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Списък  на находищата по Приложение №2 от Закон за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2011г.

Решения на министъра на околната среда и водите  за предоставяне безвъзмездно за управление и    ползване на общините, находищата ИДС през 2011г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2012г.

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2012г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2013

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищата ИДС през 2013г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2014 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2015 г.

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2016 г.

Решения на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на общините, находищате ИДС през 2016 г.

Решения за прекратяване правото на общините за управление на находище ИДС

Списък на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините през 2017 г.