ВОДИ / МОРСКИ ВОДИ / ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ ЗОНИ /ИУКЗ/

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Интегрирано управление на крайбрежните зони /ИУКЗ/

Националният доклад за интегрирано управление на крайбрежните зониза периода 2006 – 2010 г., изпратен до Европейската комисия в началото на м. януари 2011 (четете на страницата на Басейнова дирекция за управление на Черноморски район)

Официален сайт на ЕК /ICZM/;

Европейски инициативи;

Регионални инициативи /национални проекти/ /национални доклади;

Официален сайт на МРРБ

  • Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за регионално развитие и Наредбите към тях

Официални сайтове на областните администрации и общините по крайбрежието