ВОДИ / МОРСКИ ВОДИ / ЧЕРНОМОРСКА СИНЕРГИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ЕС

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Черноморска синергия и Стратегия на ЕС за региона на Черно море

Официален сайт на ЕП и Съобщението на ЕП за Стратегия на ЕС за региона на Черно море;

Официален сайт на ЕК /Съобщението на ЕП и Съвета за Черноморската синергия/, доклади на ЕК и други информационни материали

Секторно партньорство в околната среда