ВОДИ / ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ / КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ / ФИНАНСИРАНЕ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Изграждането на селищни канализационни системи е скъпоструващо и времеемко начинание, което традиционно започва с изготвяне на прединвестиционни проучвания, които определят точния обхват на проекта, след което се пристъпва към изготвяне на самия проект в съответната фаза (идеен, технически или работен проекти), на тръжни документи и на всички други документи, необходими за кандидатстване за финансиране.

В нашата страна основните източници на финансиране към момента са:

В предприсъединителния период на страната финансирането с Европейски средства на канализационни системи се осъществява по програма ИСПА и по програма ФАР, по които към момента единствено се довършват започнати проекти.