ВОДИ / ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ / КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ / ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Селищните канализационни системи представляват съвкупност от съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчните води, които се формират на територията на населено място или селищно образувание.

Събирането на отпадъчните води се осъществява чрез канализационна мрежа и при необходимост чрез помпени станции и в нея могат да постъпват само битови отпадъчни води или битови, промишлени и дъждовни води. Чрез довеждащ колектор отпадъчните води постъпват в пречиствателна станция за отпадъчни води, след което чрез отвеждащ колектор се заустват във водоприемник.