ВОДИ / АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ / ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

> АКТУАЛНО / НОВИНИ
> ПРОЕКТИ / ПОРЪЧКИ
> ПОДЗЕМНИ ВОДИ
> ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
> ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Предоставяни административни услуги от централната администрация

Издаване на разрешително за водовземане от язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук
Издаване на разрешително за прехвърляне на води между различни райони за басейново управление
За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за аквакултури и свързаните с тях дейности

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовирите по Приложение № 1 към Закона за водите, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

За изтегляне на заявление за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, натиснете тукЗа изтегляне на  заявление за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, натиснете тук

За изтегляне на  заявление за експлоатация на съществуващи обекти (не се отнася за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания), натиснете тук

За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – отвеждане на замърсители в подземни води

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Издаване на разрешително за ползване на воден обект – инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен газ в подземни водни обекти

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук

Утвърждаване на експлоатационни ресурси на находища на минерални води и съставя водните им баланси

Заявление свободен текст Не се заплаща такса

Определяне санитарно-охранителни зони на водовземни съоръжения за минерални води, на водовземни съоръжения, разположени в границите на националните паркове, на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към Закона за водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване

Заявление свободен текст Не се заплаща такса

Издаване на разрешително – за целите на отбраната и националната сигурност

За изтегляне на заявление, натиснете тук За информация за такси, натиснете тук