РАДИАЦИЯ / ЕЖЕДНЕНЕВЕН БЮЛЕТИН ЗА РАДИАЦИОННАТА ОБСТАНОВКА

На базата на резултатите от проведения радиологичен мониторинг се изготвят ежедневни и  тримесечни бюлетини за състоянието на радиационния гама фон и радиационния статус на околната среда, които могат да бъдат видени тук.