КЛИМАТ / ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА / БИОГОРИВА

Наредба за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Разработването на Наредбата за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. Това намаление може да се постигне преди всичко чрез смесване на конвенционалните горива с биогорива и при производството на топлинна и електрическа енергия от течни горива от биомаса, отговарящи на критериите за устойчивост.

Наредбата има следните цели:

  • определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса;
  • условията и реда за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките взети за защита на почвите, водите, въздуха;
  • одобрението на схеми за сертифициране и на сертифициращи органи;
  • извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
  • издаване на сертификатите за съответствие.

За изпълнение на тези цели се  въвежда  задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.

Пълният текст на Наредбата за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса може да видите тук.

Методика за изчисляване на намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса можете да видите тук.

Пълен доклад относно разработка на тема „Проучване на възможностите и перспективите за  производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето  поколение за нуждите на транспорта“ можете да намерите тук.