ОТПАДЪЦИ / СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) като възложител на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Становището по Екологичната оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България