ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ / ЕС НАСОКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОРЕСПОНДЕНТИ ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТ 1013/2006

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

ЕС Насоки на националните кореспонденти относно Регламент (ЕО) 1013/2006

Превоз на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Информация за внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжени сили или организации по възстановяване съгласно чл. 1 ал. 3 (ж) от Регламент (ЕО) 1013/ 2006 относно превози на отпадъци

Сертификат за допълнителна окончателна операция по обезвреждане или оползотворяване съгласно чл. 15 (д) от Регламент (ЕО) 1013/2006 относно превози на отпадъци

Класифицикация на ИУЕЕО и на летлива пепел от изгаряне на въглища съгласно Приложение IV Част I (в) от Регламент (ЕО) 1013/2006 относно превоз на отпадъци

Класификация на дървесни отпадъци на позиция В3050 или АС170

Класификация на шлаки, получени от обработката на медни сплави на позиции GB040 и В1100

Класификация на стъклени отпадъци от катодно-лъчеви тръби на позиция B2020 или А2010

Класификация на отпадъчни пълнители, съдържащи тонер или мастило, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

Превоз на излезли от употреба моторни превозни средства