ОТПАДЪЦИ / ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ / РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Заповед № РД-78/02.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления

Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 87, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУO за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО

Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности