ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ / РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЗА ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Заповед № РД – 48/20.01.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образец по чл. 81, ал. 4, т. 11 от Закона за управление на отпадъците на декларация за достоверност на данните

Образец по чл. 81, ал. 4, т. 11 от ЗУО

Заповед № РД – 80/02.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления

Образец № 1 на заявление за издаване на разрешение на организация по оползотворяване

Образец № 2 на заявление за издаване на разрешение за индивидуално изпълнение

Образец № 3 на заявление за прекратяване на действието на разрешение на организация по оползотворяване и за индивидуално изпълнение

Образец № 4 на заявление за продължаване срока на действието на разрешение на организация по оползотворяване и за индивидуално изпълнение

Образец № 5 на заявление за изменение и/или допълнение на разрешение на организация по оползотворяване и за индивидуално изпълнение