УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ / ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ, МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България

Резюме, представящо Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в България на обществеността – разработено в рамките на проект за техническа помощ  с подкрепата на Федерална агенция по околна среда – Германия

Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни водипредвид най-добри налични техники (НДНТ) – разработено в рамките на проект за техническа помощ  с подкрепата на Федерална агенция по околна среда – Германия

Подготовка при вземането на решения за третиране на утайките от отпадъчни води – препоръчителни процедури за операторите на ПСОВ разработено в рамките на проект за техническа помощ  с подкрепата на Федерална агенция по околна среда – Германия

Анализ на конкретни случаи за приложението на НСПУУ в избрани представителни региониразработено в рамките на проект за техническа помощ  с подкрепата на Федерална агенция по околна среда – Германия