ОТПАДЪЦИ / БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ / ПРОЕКТ № TA-2011-KPOS-PP-78

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВОПолезна информация

Show less
> КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ
> БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
> СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ


Show less
> ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
> РЕГИСТРИ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> АРХИВ

I. „Разработване на национален подход за управлението на био-отпадъците в България“ – встъпителен семинар, 17-18 май 2012 г. , София.

II. „Прилагане на добрите практики, свързани с управлението на био-отпадъците в страните-членки на ЕС“ – работно посещение в Австрия I, 28 май – 2 юни 2012 г.

II. Етап І Анализ на европейското и българското законодателство по управлението на биоотпадъците и остатъчната фракция от битовите отпадъци.

1.Законодателна рамка на ЕС и България, свързана с управление на биоотпадъците.
a) Анализ на европейското законодателство и стратегическите документи, свързани с управлението на биоотпадъците и остатъчната фракция от потока битови отпадъци; 

б) Анализ и оценка на българското законодателство и стратегическите документи, свързани с управлението на биоотпадъците и остатъчната фракция от потока битови отпадъци;

в) Индикативни предложения за преразглеждане на българското законодателство и стратегическите документи, свързани с управлението на биоотпадъците и остатъчната фракция от потока битови отпадъци.

2. Анализ на добрите практики по управление на биоотпадъците и оценка на съществуващото състояние, (свързано с инфраструктурата и управлението на отпадъците/биоотпадъците) на територията на ЕС.

3. Доклад за съществвуащите практики по управление на остатъчната фракция от потока битови отпадъци в страните-членки на ЕС и възможностите за прилагането им в България.

4. Модел и поетапен план за действие за управление на биоотпадъците в България.

III. Етап II Разработване на Наредба за управление на биоотпадъците.

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.).

 

IV. „Прилагане на добрите практики, свързани с управлението на биоотпадъците в страните-членки на ЕС“ – работно посещение в Австрия II, 01 – 06 април 2013 г.

V. „Управление на биотпадъците в страните от Източна и Южна Европа“международен семинар, конференция и изложение, организиран в рамкита на проект No ТА -211-KPOS-PP-78  с подкрепата на МОСВ, Европейска асоциация за компостиране (ECN), Международна асоциация за отпадъци (ISWA), Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – 17-19 април 2013 г., София.

VI. Етап III „Разработване на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране и анаеробно разграждане) – ръководство за техники и технологии за третиране на биоотпадъци (най-добри практики)“.

VII. Етап IV „Разработване на национални технически изисквания към инсталациите за третиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци (механично-биологично третиране и изгаряне)“ – ръководство за техники и технологии за третиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци (най-добри практики).

VIII. Етап V „Разработване на Ръководства за прилагане на изготвената нормативна база в помощ на заинтересованите страни – общински администрации, земеделци, фермери и др.“

IX. Етап VI „Разработване на модел на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста.“

XI. Етап VII „Разработване на методология и контролен лист за осъществяване на контрол на съоръженията за третиране на биоотпадъци и обучение на РИОСВ и общинските контролни органи за извършване на проверки на място и по документи“.

XII. Етап VIII „Създаване на регистър и проектиране на информационна система за количествата и вида на биоотпадъците, съоръженията за третиране на биоотпадъците, характеристики на поучения краен продукт при третиране на биоотпадъците“.

XIII. Етап IX „Разработване на методика за отчитане на количествата на биоразградими отпадъци, които се отклоняват от депата и постигане на целите, съгласно Националния стратегически план за намаляване на количествата на отпадъците, предназначени за депониране“.

XIV. Етап X „Подготовка на документи за акредитация и акредитация на лаборатория за изследване на основните параметри на компоста“.

XV.  Етап XI „Eвропейски ръководства и други технически документи в областта на управление на биоотпадъците.

XVI. Етап XII „Организиране на семинари и обучения в 55-те региона за управление на отпадъците в страната на заинтересованите страни (експерти от МОСВ, експерти от РИОСВ, регионални сдружения и общински администрации, земеделци, фермери и др.)“.

Naredba Bio