Защитени територии с международно значение / ПРОГРАМА „ЧОВЕКЪТ И БИОСФЕРАТА" НА ЮНЕСКО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Актуално

Обява за конкурс за проекти на млади учени по Програмата Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО – 2016г.

Формуляр за кандидатстване за Награда „Млад учен“ по Програмата Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО – 2016г. (Word формат; PDF формат)

Програмата „Човекът и биосферата“

Програмата “Човекът и биосферата” е създадена от ЮНЕСКО в началото на 70-те години на XX век. Тя цели изграждането на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда. Акцентът е разумното използване и опазването на природните ресурси.

Програмата „Човекът и биосферата” играе съществена роля за опазването на природата посредством изграждането на Световна мрежа от биосферни резервати.

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

България се присъединява към тази програма през 1977 г. с обявяването на 17 биосферни резервата. Понастоящем те са 16 (Маричини езера е изключен през 2002 г. след сливането му с Централен Рилски резерват).
• Биосферните резервати в България
• Али ботуш
• Баюви Дупки – Джинджирица
• Бистришко бранище
• Боатин
• Джендема
• Дупката
• Камчия
• Купена
• Мантарица
• Парангалица
• Сребърна
• Стенето
• Узунбоджак
• Царичина
• Червената стена
• Чупрене
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/europe-north-america/

http://www.bgmab.com

 

Програмата „Човекът и биосферата“ – 40 години дейност

Основни документи:

Декларация от Дрезден

Резюме на плана за действия от Мадрид

План за действия от Мадрид – английски език

Законова рамка за биосферните резервати

Севилска стратегия за биосферните резервати