ПРИРОДА / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО / РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Решения на Европейския съюз по ГМО

Решения на Европейската комисия за Натура 2000

 • (EU) 2015/71: Решение за изпълнение на Комисията от 3 декември 2014 година за приемане на осми актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C(2014) 9082).
 • 2013/738/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2013 година за приемане на седми актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C(2013) 7355).
 • 2013/22/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 16 ноември 2012 година за приемане на шести актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2012) 8120).
 • 2012/12/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на пети актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Aлпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2011) 8202).
 • 2011/62/ЕС: Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на четвърти актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2010) 9663).
 • 2010/42/ЕС: Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2009) 10415).
 • 2009/91/EО: Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2008) 7973).
 • 2013/737/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2013 година за приемане на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски район (нотифицирано под номер C(2013) 7353).
 • 2013/30/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 16 ноември 2012 година за приемане на първи актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2012) 8234).
 • 2009/92/ЕО: Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на първоначален списък на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2008) 7974).
 • 2013/741/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2013 година за приемане на седми актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C(2013) 7358).
 • 2013/23/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 16 ноември 2012 година за приемане на шести актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2012) 8135).
 • 2012/14/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 18 ноември 2011 година за приемане на пети актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2011) 8278).
 • 2011/64/ЕС: Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на четвърти актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2010) 9669).
 • 2010/44/ЕС: Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на трети актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2009) 10422).
 • 2009/93/ЕО: Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2008) 8039).
 • 2011/484/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 11 юли 2011 година относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892) – Отменя Решение 97/266/ЕО на Комисията.
 • 97/266/EО: Решение на Комисията от 18 декември 1996 година относно формуляра за предоставяне на информация за предложените зони по Натура 2000 – Отменено с Решение от 2011 г.