ПРИРОДА / Национално законодателство / ЗАКОНИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Биологично разнообразие и Натура 2000

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.,ДВ бр. 12/03.02.2017 г.)

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 58 от 26.07.2016 г.)

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г.)

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г.)

Защитени територии

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

Други закони имащи връзка с темата

Закон за лова и опазване на дивеча  (изм. ДВ, бр. 77 / 04.11.2011 г., посл. изм., ДВ бр. 60 /7.08.2015 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г.)

Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г.)