ПРИРОДА / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО / МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи (указанията са изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-1024/11.02.2010г.)

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4