ПРИРОДА / НАТУРА 2000 / ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

Към момента с решения на Министерски съвет са приети:

119 броя защитени зони съгласно Директивата  за опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на България.
Изтеглете списъка на зоните от тук.
и
233 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30% от територията на България.
Изтеглете списъка на зоните от тук.

Общо 339 защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,4 % от територията на страната.
Изтеглете картата на зоните от тук.

NB! За 13 от зоните границите по двете директиви съвпадат.

Списъци на землища попадащи в обхвата на защитените зони, както и цифрови граници на зоните, изтеглите от тук
Списък от решения на Министерски съвет: