ПРИРОДА / БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ / СЕКРЕТАРИАТ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

СЕКРЕТАРИАТ


ел. поща:

serbezov@moew.government.bg

kstoyanova@moew.government.bg

тел.: (2) 940 6129, (2) 940 6113;  факс: (2) 988 5913

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО


ПОКАНА от министъра на околната среда към НПО за участие в процедурата за избор

ДОКУМЕНТИ за участие

ПИСМО за гласуване