ПРИРОДА / ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ / CITES

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ
  • ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на хартия или електронно с електронен подпис) за издаване на разрешително по CITES за внос и износ, както и за сертификати по CITES за ре-експорт, лична собственост и музикален инструменти, за екземпляри представляващи или съдържащи части от видове по Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. Документите са необходими за преминаването на границата със страни извън Европейския съюз.ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВНИМАНИЕ:

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, при които не се изисква издаване на документи по CITES

ВИДОВЕ ЗАБРАНЕНИ ЗА ВНОС в Европейския съюз:

ЛОВНИ ТРОФЕИ: Считано от 2.07.2015 г. във връзка с отрицателно мнение по вноса в Европейския съюз на ловни трофеи от африкански слон (Loxodonta africana) от Мозамбик и Танзания, формирано на 72-та среща на Групата за научен преглед (SRG72) към Европейската комисия, няма да се издават разрешителни по CITES за внос  до вземане на положително решение за това от SRG. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.

ИНФОРМАЦИЯ за видовете по CITES и Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за изключение от забраните, въведени с чл. 8, ал. 1 и транспортиране по чл. 9 от Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях, за видовете по Приложение А към същия Регламента. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

ВНИМАНИЕ: Сертификатът служи за удостоверяване на законния произход на екземпляра и е задължителен в рамките на Европейския съюз при:

– Извършване на търговски и нетърговски сделки;

– Излагане пред публика с търговска цел на екземплярите от тези видове;

– Транспортиране на диво уловени екземпляри (Код W) и екземпляри от първо поколение отгледанo на затворено (код F).

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на сертификат за пътуваща изложба (вкл. циркове) съгласно чл. 30 от Регламент на Комисията (EК) № 865/2006 по отношение на видове от Приложение А към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях.    Забележка:  За всяко живо животно се попълва отделно заявление. В случай на изложба от мъртви екземпляри към заявлението се прилага списък в който се изброяват биологичния вид на екземплярите и какво представляват експонатите. Екземплярите следва да са индивидуално маркирани. ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ
  •  „НОТИФИКАЦИЯ ЗА ВНОС“ – попълва се и се представя на митническите органи при въвеждане на територията на Европейската общност на екземпляри от видове от Приложения C и D към Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. Забележка: не се издава от МОСВ. Бланката може да бъде електронно попълнена и изпринтена от вносителя. Отпечатва се в 2 екземпляра – бял за митницата и жълт за вносителя. 

УВАЖАЕМИ ЗАЯВИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при подаването на заявления и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е приложената към заявленията обемна информация да бъде разпечатвана двустранно.