ПРИРОДА / ПРОЕКТИ / ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 в ЕвропаShow less
> ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
> ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
> АРХИВ

I.Обществени поръчки на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с бенефициент дирекция „Национална служба за защита на природата”

 1. Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

  Обявления

  Отваряне на ценова оферта

  Избран изпълнител

  Обобщена информация за изпълнение на договор

  1. Проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000”

  Предварителни обявления

  Обявления

  Отваряне на ценова оферта

  Избран  изпълнител

  Обобщена информация за изпълнение на договор