ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА / АКТУАЛНО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Пети европейски координиран проект REF-5 за контрол на разширените информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция съгласно Регламент REACH

Започна REF-5 – първият съвместен проект за контрол в рамките на 28-те държави – членки на ЕС и държавите от ЕИП, който има за цел да подобри комуникацията и качеството на информация за безопасна употреба на химикали в информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция по цялата верига на доставки.

Контролните органи ще проверяват дали разширените информационни листове за безопасност съответстват на информацията в докладите за безопасност на химичното вещество. Проверки в рамките на проекта ще се извършват през цялата 2017-та година. Доклад за резултатите ще бъде публикуван през четвъртото тримесечие на 2018.

Една от целите на този проект е да се гарантира, че работниците, които работят с опасни химикали, особено тези, които се занимават с вещества, пораждащи сериозно безпокойство, получават достатъчна и точна информация за безопасност. Проектът също така ще се спре и на ефективното предоставяне на разширените информационни листове за безопасност по цялата верига на доставки.


АКТУАЛНО (относно прилагане разпоредбите на Регламент REACH)

Европейската комисия организира в София конференция „REACH 2018 and Beyond„. Повече………..

НОВО: Четири нови вещества със сериозни ефекти върху човешкото здраве и околната среда се включват в кандидат списъка за разрешаване:

 1. 4,4 – изопропилидендифенол (бисфенол А), токсичен за репродукцията. Използва се в производството на поликарбонати, епоксидни смоли и химикали, втвърдители на епоксидни смоли;
 2. Нонадекафлуородеканова киселина (PFDA) и нейните натриеви и амониеви соли, токсични за репродукцията и устойчиви, биоакумулиращи се и токсични. Използват се като лубриканти, овлажняващи агенти, пластификатори и инхибитори на корозията.
 3. p-(1,1-диметилпропил)фенол, предизвикващ еквивалентна степен на загриженост и с вероятни сериозни въздействия върху околната среда. Използва се в производството на химикали и пластмасови продукти.
 4. 4-хептилфенол, разклонен и линеарен (вещества с права или разклонена алкилна верига с въглероден номер от 7 ковалентни връзки, предимно в позиция 4 на фенола, обхващащо също UVCB и вещества с добре дефиниран състав, което включва всеки от изомерите или комбинация от тях), предизвикващ еквивалентна степен на загриженост и с вероятни сериозни въздействия върху околната среда. Използва се в производството на полимери; формулиране на лубриканти.

Списъкът с вещества, притежаващи сериозни вредни въздействия върху човешкото здраве или околната среда, и поради това – кандидати за разрешаване, се публикува с цел да се информира обществеността и индустрията, че тези вещества могат да се включат в процедура по разрешаване за употреба. Това означава, че след като са в списъка за разрешаване, индустрията трябва да кандидатства чрез заявление, за да продължи употребата на тези вещества след датата на забрана. Освен това, компаниите – доставчици на изделия, съдържащи вещество/а от кандидат списъка за разрешаване, в концентрация над 0,1 тегл. %, са задължени да съобщят този факт на клиентите си (като минимум – наименованието на веществото). Също така, вносителите и производителите на изделия, съдържащи вещество от кандидат списъка, имат задължение да информират ECHA за това, в рамките на 6 месеца от включването на веществото в кандидат списъка. Допълнителна информация, насоки и инструменти, са публикувани на страницата на ECHA: https://echa.europa.eu/bg/.

Наскоро ЕК стартира публична консултация, за да проучи гледната точка на заинтересованите лица относно общия подход за оценка REACH REFIT 2017 и да обобщи гледните точки на заинтересованите лица относно силните и слаби страни на REACH, както и за потенциално липсващи елементи. Публичната консултация ще продължи до 28 януари 2017 г. Повече информация

ЕСНА предлага 9 (девет) вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) да бъдат включени в Приложение ХІV, (т.е. да подлежат на разрешителен режим). Веществата са приоритизирани от списък с кандидат-вещества, поради големия обем на производство и широка употреба, което би могло да доведо до заплаха за здравето на населението, или могат да бъдат използвани като заместители на други вещества, които вече са включени в Приложение ХІV.

Държавите членки планират да извършат оценка на 117 вещества в периода 2017 – 2019 г., 22 от които са новоселектирани. ЕСНА окуражава регистрантите на изброените вещества да започнат да координират техните действия.

ЕСНА е актуализирала списъка с вещества, които може да бъдат избрани за проверка на съответствието (compliance check). Списъкът включва 93 нови вещества. Препоръчва се на регистрантите да проверят този списък и ако е необходимо да актуализират съответните регистрационни досиета до 13 януари 2017 г. Проверки за съответствие

ЕСНА актуализира Списъка с водещите регистранти на регистрирани вещества. Списъкът включва имената на онези компании-водещи регистранти, които са дали своето съгласие за пулбикуване.

Подобрено е търсенето в базата данни „Въпроси и отговори“ на интернет страницата на ЕСНА.

ЕСНА ще направи преглед за пълнота на определени регистрации. Определени регистрационни досиета ще бъдат отворени за нова проверка за пълнота. Първият пакет ще бъдат регистрационни досиета за дървени въглища, които доскоро са били предмет на решение на Апелативния съвет на ЕСНА. Агенцията ще направи преглед по отношение на пълнотата на информация и дали задълженията за съвместно подаване са били изпълнени.

Инфографика: подобряване комуникацията във веригата на доставки. По-добрата комуникация във веригата на доставки води до по-безопасна употреба на химикалите. Инфографиката е в PDF формат и е интерактивна. Тя е приложима и за регистрантите и за потребителите надолу по веригата.

Насоки за прилагане на преходния период, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).


РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията – стъпка по стъпка:

 1. Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара)
 2. Намерете сърегистранти (запис на Уебинара)
 3. Организирайте се заедно със съвместните регистранти (запис на Уебинара)
 4. Оценете опасностите и рисковете (запис на Уебинара)
 5. Подгответе регистрацията като досие в IUCLID (запис на Уебинара) (Прессъобщение)
 6. Подайте регистрационното досие (Регистрация за уебинара)
 7. Редовно актуализирайте регистрацията

Права и задължения на икономическите оператори: производител, вносител, изключителен представител, дистрибутор, потребител на химикали и др.

Повече информация за регистрационния процес има на страницата „REACH 2018“ (кликнете върху банера по-горе).


РЪКОВОДСТВА

ВАЖНО: ЕСНА ще прилага 2-годишен мораториум върху актуализацията на по-голямата част от ръководните документи на ЕСНА преди крайния срок за регистрация – 31 май 2018 г. Мораториумът ще бъде наложен от 31 май 2016 г. ЕСНА публикува списък на ръководства, които са или ще бъдат изменени и не са част от наложеното прекъсване.

Всички ръководства, публикувани на интернет страницата на МОСВ

Текущи консултации относно ръководни документи


ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Разяснения за прилагането на преходния период съгласно член 2 от Регламент (ЕС) 2015/830, изменящ приложение ІІ на REACH


РАЗРЕШАВАНЕ

НОВО: Компаниите, на които е предоставено разрешаване, могат да кандидатстват повече от един път, внасяйки доклад за преразглеждане (review report) в ЕСНА. С други думи, решенията за разрешаване могат да бъдат удължени след края на посочения период за преразглеждане. ЕСНА е публикувала пояснение как докладите трябва да бъдат представени и преразгледани. Първите доклади за преразглеждане за употребата на DEHP се очаква да бъдат внесени в средата на 2017 г. Повече информация

Германия планира да внесе две досиета за идентифициране на 4-tert-butylphenol (EC 202-679-0, CAS 98-54-4) и p-(1,1-dimethylpropyl)phenol (EC 201-280-9, CAS 80-46-6) като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). Очакваната дата за внасяне на предложението е 8 август 2016 г.

На интернет страницата на ЕСНА са публикувани становищата на RAC и SEAC за две употреби на хромен триоксид от Grohe AG. Становище за употреба 1 І Становище за употреба 2

Франция възнамерява да предложи 4,4’-изопропилидендифенол (Бисфенол A; BPA) (EC 201-245-8; CAS 80-05-7) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC) до 8 август 2016 г. До същата дата, Холандия също възнамерява да предложи benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride; TMA) (EC 209-008-0; CAS 552-30-7) като SVHC.

Заявления за разрешаване – текущи консултации


ОГРАНИЧАВАНЕ

НОВО: Покана за предоставяне на коментари относно извършване на оценка дали да бъде въведено ограничение за употребата на диарсенов триоксид и диарсенов пентаоксид в изделия, както и за изготвяне на предварителна оценка по искане на ЕК употребата на рециклирани гумени гранули като материал в изкуствена трева. Срокът за предоставяне на информация е 9 януари 2017 г.

НОВО: Европейската комисия поиска от ЕСНА да направи оценка на рисковете за човешкото здраве за вещества, съдържащи се в мастилата за татуировки и да оцени необходимостта от въвеждане на ограничение за тяхната употреба на общностно равнище. Мастилата за татуировки и постоянният грим може да съдържат опасни вещества – напр. канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията, алергени или с други вредни ефекти. Изследователския център (Joint Research Centre) към ЕК наскоро публикува своя окончателен доклад относно безопасността на татуировките и перманентния грим. ЕСНА ще използва получените данни и друга научна и социално-икономическа информация, за да направи оценка на рисковете за определени вещества. Доклад на JRC I Покана за представяне на коментари и доказателства (на страницата на ЕСНА)

ЕСНА възнамерява да внесе досие за ограничаване по отношение на оловни стабилизатори в PVC до 16 декември 2016 г.

Италия внесе предложение за въвеждане на ограничение по отношение на N,N-диметилформамид (DMF) в самостоятелен вид или в смеси.

ЕК е поискала от ЕСНА да изготви досие за ограничаване относно употребата на олово в патрони във влажните зони, като необходима мярка за въвеждане на общностно равнище. Повече информация е публикувана на страницата на ЕСНА.

Комитетът за социално-икономически анализ (SEAC) се споразумя да подкрепи предложението на Полша за въвеждане на ограничение за концентрацията на метанол в течности за чистачки. SEAC също така се спразумя относно проекта на становището за ограничаване на D4 и D5 и за заявленията за разрешаване употреби на хромен триоксид. Повече информация

Швеция планира да внесе досие за ограничение по отношение на Бисфенол А,4,4′-изопропилидендифенол (ЕС № 201-245-8). Очакваната дата на подаване: 31 декември 2015 г.


IT – инструменти

Налице е актуализирана версия на QSAR Toolbox. Новата версия включва актуализирани данни от регистрациите по REACH и други бази данни, увеличаващ възможността да се предскажат свойствата на дадено вещество въз основа на данни за подобни химикали.

ВАЖНО: Новата версия на REACH-IT вече е пусната. Тя е по-лесна за използване и е адаптирана за IUCLID 6 формата. От този момент нататък може да подавате досиета, изготвени само с IUCLID 6! Новата версия има за цел да подпомогне МСП, регистриращи техните химикали с наближаването на крайния срок за регистрация, който е 31 май 2018 г. Инструментът предлага достъп до помощните материали, което позволява да се получи целева помощ докато се използва инструмента. Повече информация

Новата версия IUCLID 6 вече функционира и може да се използва от компаниите за изготвяне на досиета. Наръчниците и вградените инструменти също са актуализирани. Новата версия също така влючва потребителските наръчници в рамките на инструмента – просто натиснете F1 където и да е в IUCLID 6 и помощната система се отваря. Наръчниците също така са налични на интернет страницата на ЕСНА. Повече информация І IUCLID 6 І Наръчник – Функции на IUCLID 6 (на бълг. език) І Преход към новите IT инструменти – как да се подготвите

Беше публикувана новата версия на IT-инструмента Chesar 3. Тя е адаптирана към IUCLID 6 формата и обменя данни с IUCLID по-ефективно отколкото преди. Това ще помогне на компаниите да изготвят оценка и доклад за безопасност на химичното вещество по лесен и хармонизиран начин директно от данните на IUCLID. Видео


СЪБИТИЯ (семинари, уебинари, конференции)

Уебинар: Повишаване на усилията в Европа за замяна на веществата, пораждащи сериозно безпокойство: 29 ноември 2016 г. от 18 до 19 часа. Регистрация

Уебинар относно шестата фаза от пътната карта за регистрации през 2018 г. (Подайте регистрационното си досие), ще се проведе на 30 ноември 2016 г. от 11 до 12 часа. Регистрация


ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Публична консултация относно 20 заявления за разрешаване на 29 употреби на няколко вещества (съединения на Cr VІ, EDC и MOCA). Крайният срок за коментари е 9 януари 2017 г.

Заявления за разрешаване – текущи консултации

Публична консултация онтосно предложеното от ЕСНА и Датската агенция за опазване на околната среда ограничаване за пускането на пазара на изделия, съдържащи следните фталати: diisobutyl phthalate (DIBP), dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP) и bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). Крайният срок за изпращане на коментари е 15 декември 2016 г.

Публична консултация относно внесеното предложение от Дания за ограничаване пускането на пазара на спрейове, използвани от масовия потребител, съдържащи (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol и някой от неговите моно-, ди- или три- О-(алкил) деривати в смеси с органични разтворители. Крайният срок за коментари е 15 декември 2016 г.

Текущи публични консултации по предлажения за изпитвания

ВСИЧКИ ТЕКУЩИ ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ на интернет страницата на ЕСНА


ПОТРЕБИТЕЛИ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

Интерактивно ръководство относно Информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция. Ръководството подпомага доставчиците и получателите на ИЛБ да изготвят и разберат информацията за веществото и неговата употреба.

Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, за да осигури съвети за ключови елементи от REACH и CLP, които са приложими за потребителите надолу по веригата.

Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците Ви регистрират навреме вашите вещества! (съобщение за пресата)

Актуализирани са въпросите и отговорите, отнасящи се до основни задължения, засягащи потребителите надолу по веригата.

ЕСНА публикува нов раздел за потребители надолу по веригата. В този раздел ще бъде публикувана актуална информация относно това, как крайният срок за регистрации по REACH през 2018 година може да ги засегне, както и други аспекти на REACH и CLP, които са от значение за потребителите надолу по веригата.

Пример относно това, как да извлечете полза от информацията, предоставена в ИЛБ с цел да боравите безопасно с химикалите и в съответствие с различни нормативни изисквания, които се прилагат (на англ. език).

ECHA публикува формат на доклад на потребител по веригата в помощ на потребителите, докладващи своите употреби към Агенцията. В определени случаи потребителите по веригата съгласно REACH трябва да докладват на ECHA за употребите си на регистрирано вещество, необхванати от сценария на експозиция на техния доставчик. ECHA разработи онлайн формат на докладване на употреби на потребителите по веригата, който заменя докладването чрез IUCLID системата. За да попълнят тази форма от потребителите по веригата се изисква да създадат профил в REACH-IT. Допълнителна информация относно приложимите изисквания към потребителите по веригата съгласно REACH, за докладване, както и друга съответна за тях информация.

Видео: Кой е потребител надолу по веригата?

Видео: Как REACH и CLP засягат потребителите надолу по веригата.


Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува примерен доклад за безопасност съгласно REACH с препоръки към регистрантите как да избегнат евентуални пропуски в изготвянето му и да подобрят качеството на подаваната информация.

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета. Повече…

Европейската Агенция по химикали (ECHA) уточнява понятието междинни продукти 

Определение за междинни продукти, както е съгласувано между Комисията, държавите-членки и ECHA.