ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP) / АКТУАЛНО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Важно: На 1 юни 2017 г. изтича преходният период, предвиден в член 61, параграф 4, втора алинея на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). След тази дата всички опасни смеси, пуснати на пазара, следва да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на Регламент CLP.

Регламент (ЕС) 2016/1179 на Комисията от 19 юли 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси – прилага се от 1 март 2018 г.
Регламентът изменя част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, съдържща списъците на хармонизирани класификация и етикетиране на опасни вещества, а от 1 юни 2017 г. заличава таблица 3.2. от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (8-ма адаптация към техническия прогрес) – прилага се от 1 февруари 2018 г.
Регламентът въвежда промените от петия преглед на Глобалната хармонизирана класификация на ООН (UN GHS). Съдържа пояснения на критериите за класификация за корозия/дразнене на кожата, сериозно увреждане/дразнене на очите и аерозоли, както и референции към нов метод за изпитване за класификация на оксидиращи твърди вещества и промени в списъка с препоръките за безопасност.

Пиктограми — Какво означават? – кратко ръководство.

ВАЖНО: Съгласно чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), предоставят по електронен път в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ на е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  информация, съгласно посочения формат.
Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно токсикологичните центрове.

ВАЖНО: Европейската агенция по химикали (ECHA) насърчава нотификаторите на вещества по член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) да положат всички усилия за постигане на съгласувано вписване в Списъка за класификация и етикетиране съгласно член 41 от Регламента. За тази цел ECHA се е свързала с около 700 нотификатори на 11 вещества и е актуализирала уебстраницата си „Как да подадете и актуализирате вашата нотификация за класифициране и етикетиране“.

Уебформа за докладване на потенциални грешки в таблица 3.1 от приложение VІ на CLP.

ВАЖНО: На 1 януари 2016 г. изтича преходния период, предвиден в Регламент (ЕС) № 1297/2014 на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за течни потребителски перилни детергенти в разтворима опаковка, пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.
Повече информация можете да намерите тук.
Кампания на индустрията.

Проверки на безопасността на опаковките, съдържащи опасни вещества и смеси:

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), както и Директива 1999/45/ЕО (Директивата за опасните препарати, DPD) предвиждат задължение определени опаковки, да бъдат снабдени със затварящи приспособления, препятстващи отварянето им от деца. От юли до декември 2015 г. ще се проведат проверки на продукти за масовия потребител, съдържащи опасни вещества или смеси, които изискват подобни затварящи приспособления. Такива продукти са например дезинфектанти, почистващи и перилни препарати и препарати за отпушване на канали.
Освен приспособленията, препятстващи отварянето им от деца, инспекторите ще проверяват цялостната опаковка, а именно – да не въвежда потребителите в заблуждение (например опаковката да прилича на такава на хранителни продукти за хора или животни, лекарства или козметика). Обект на проверка ще бъде и наличието на тактилни предупреждания за опасност.

Актуализация на Списъка за класификация и етикетиране – вписванията с хамонизирана класификация и етикетиране са вече категоризирани съгласно Директива 2012/18/ЕО (Севезо ІІІ), която влезе в сила през юни 2015 г.

CLP 2015 – Действайте сега!

Източник: ECHA

Брошура на ECHA относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химикали

ВАЖНО: Приложими изисквания при пускането на пазара на опасни смеси

Компаниите, нотифицирали вещества по CLP и регистрантите по REACH имат възможност да обсъждат класификацията и етикетирането им чрез нов инструмент за комуникация в списъка с класификация и етикетиране на Европейската агенция по химикали (ECHA). Повече……

Във връзка с измененията на Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), с цел адаптирането му към актуализациите на Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), обръщаме внимание на следните изменения на регламента и датите на влизането им в сила. Повече……

Европейската агенция по химикали (ECHA) приема нотификации за списъка с класификация и етикетиране и от Изключителни Представители, определени съгласно Регламент REACH

Публично достъпна база данни на ECHA с класификация и етикетиране на вещества, нотифицирани по Регламент CLP.


Публични консултации по предложения за хармонизирана класификация и етикетиране:

  1. 2-фенилхексаннитрил – ЕО № 423-460-8; CAS № 3508-98-3 – краен срок за изпращане на коментари – 1 февруари 2017 г.;
  2. 2,2′-метиленбис(6-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол)  – ЕО № 403-800-1; CAS № 103597-45-1 – краен срок за изпращане на коментари – 9 февруари 2017 г.;
  3. Дибутилбис(пентан-2,4-дионато-O,O’)калай – ЕО № 245-152-0; CAS № 22673-19-4 – краен срок за изпращане на коментари – 9 февруари 2017 г.;
  4. Карбоксин (ISO); 2-метил-N-фенил-5,6-дихидро-1,4-оксатиин-3-карбоксамид; 5,6-дихидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид –  ЕО № 226-031-1; CAS № 5234-68-4 – краен срок за изпращане на коментари – 13 февруари 2017 г.;
  5. Метафлумизон (ISO); (EZ)-2′-[2-(4-цианофенил)-1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [E-изомер > 90%, Z-изомер <10% относително съдържание] [1] (E)-2′-[2-(4-цианофенил)-1-(α,α,α-трифлуоро-m-толил)етилиден]-[4-(трифлуорометокси)фенил]карбанилохидразид [2] – CAS № 139968-49-3 и 852403-68-0 – краен срок за изпращане на коментари – 13 февруари 2017 г.;
  6. Пиридат (ISO); O-(6-хлоро-3-фенилпиридазин- 4-ил) S-октил тиокарбонат –  ЕО № 259-686-7; CAS № 55512-33-9 – краен срок за изпращане на коментари – 24 февруари 2017 г.;
  7. Кобалт – ЕО № 231-158-0; CAS № 7440-48-4 – краен срок за изпращане на коментари – 24 февруари 2017 г.