УКАЗАНИЯ/РЪКОВОДСТВА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Ръководни документи:

Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения

НОВО: Ръководство за изготвяне на Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии и въвеждане на Система за управление на мерките за безопасност

НОВО: Ръководство за изготвяне на Доклад за безопасност

Ръководство за прилагане на член 9, параграф 6 на Директива 96/82/ЕО (СЕВЕЗО II)

Въпроси, поставяни пред службите на Европейската комисия от компетентните органи на държавите членки

Ръководство за общ преглед на пътни карти за планиране на земеползването в избрани държави членки на български език (Версия на английски език)

Ръководство за планиране на земеползването в контекста на Член 12 от Директива II 96/82/EС Севезо изменена от Директива 105/2003/ЕО на български език  (Версия на английски език)

Немско Ръководство – Препоръки относно разстоянията между работните зони съгласно Наредбата при аварии и изискващи защита райони в рамките на планирането на земеползването в градска среда  – приложение на § 50 на Федералния закон за защита срещу вредни емисии на български език (Версия на немски език)

Немско Ръководство за класификация на отпадъците съгласно Приложение I към Директивата за големи авари на български език (Версия на немски език)

Критерии за идентифициране на сценарии на аварийни ситуации в рамките на земепланирането (на англ. език)

Ново: Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accident Risks, Technical report by the Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service.

Анализ на риска

Ръководство за анализ на риска от големи аварии

Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска “Лилава книга”

Ръководство за класифициране и приоритизиране на риска от големи промишлени аварии

Метод за оценка на риска

Методика за бърза оценка на риска

Анализ и количествена оценка на риска по метода CEL (Метод на трите фактора)

Анализ на риска (съгласно Методично ръководство на унгарските компетентни органи)

Преглед на оценката на риска

Подбор на възможни сценарии за големи аварии

Идентифициране на сценарии за големи аварии и определяне на общи мерки за предотвратяване и/или ограничаване на последствията от тях за складови помещения

Оценка на последствията

Презентации:
Прилагане на наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях
Доклад за безопасност – изисквания на българското законодателство
Инструменти за оценка на риска

Ръководства за прилагане на Конвенцията и добри практики – на английски език – (http://www.unece.org/env/teia/guidelines.html).

Checklist for contingency planning for accidents affecting transboundary waters, with introductory guidance (ECE/CP.TEIA/34)Версия на български език

Guidelines to facilitate the identification of hazardous activities for the purposes of the Convention (Guidelines for Location Criteria) (decision 2000/3 in ECE/CP.TEIA/2, annex IV),

Amendment (decision 2004/2 in ECE/CP.TEIA/12, annex II)

Safety guidelines and good practices for tailing management facilities (ECE/CP.TEIA/26), версия на български език

Safety Guidelines and Good Practices for Pipelines (ECE/CP.TEIA/27)

Safety Guidelines and Good Industry Practices for Oil Terminals (ECE/CP.TEIA/28)

An overview of Methodologies for Hazard Rating of Industrial sites, версия на български език