ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Националното информационно бюро по химикали е създадено с цел:

– да осигурява информация относно основните задължения на компаниите, произтичащи от разпоредбите на:

  • Регламент REACH относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали,
  • Регламент CLP за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и
  • Директива СЕВЕЗО за контрол на риска от големи аварии;

– да подпомага компаниите при определяне на специфичната им роля по отношение на законодателството по химикали /вносители, производители, разпространители, потребители по веригата/ и техните съпътстващи отговорности и задължения;

– освен информация относно правните аспекти, експертите от информационното бюро ще осигуряват помощ по отношение на прилагането и налагането на Регламент REACH и CLP на национално ниво.

Често най-бързият начин да намерите отговор на своя въпрос е да проверите в секция „Въпроси и отговори“ относноприлагането на REACH и CLP.

Aко не сте открили интересуващата Ви информация:

ЗАДАЙТЕ СВОЯ ВЪПРОС ТУК!

ВАЖНО: Информацията, осигурявана от Националното информационно бюро по химикали е безвъзмездна, компетентна, но не е законово обвързваща. Бюрото не е отговорно за това как индустрията изпълнява задълженията си съгласно горепосочените правни актове.