ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ИЗНОС И ВНОС (PIC) / АКТУАЛНО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

От 2014 г. е налична и приложима  новата база данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) – ePIC за подаване и съхраняване на уведомления и разрешения за износ на химикали от Приложение I на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали. Износителите на химикали в обхвата на PIC Регламента подават уведомленията и разрешенията за износ директно чрез ePIC.

Износителите и вносителите на PIC химикали подават годишните си доклади с количествата изнесени или внесени вещества от Приложение I на PIC Регламента през предходната година чрез ePIC.

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Регламент (ЕС) 649/2012 отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.