ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ИЗНОС И ВНОС (PIC) / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
Kонвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)
Официална страница на Ротердамската конвенция
Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Новият регламент отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/2229 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали
Делегиран Регламент (ЕС) № 1078/2014 на Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали. Прилага се от 1 декември 2014 г.

Поправка на Регламент (ЕС) № 1078/2014  за Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали.

Специфични митнически кодове по Хармонизираната Номенклатура за PIC химикали

PIC циркуляр