ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / БАЗИ ДАННИ / ECHA

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Регистрирани вещества – данните са извлечени от регистрационните досиета, подадени в Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Към момента базата данни съдържа информация за 13003 вещества от 50164 досиета и позволява търсене по най-различни параметри: наименование, CAS номер, ЕС номер, тонаж, регистрационен номер, регистрант и т.н.

C&L Inventory – Базата данни съдържа информация за класификация и етикетиране относно нотифицирани и регистрирани вещества, получена от производителите и вносителите. Също така тя включва списък с хармонизираните класификации.  Базата данни се обновява редовно с нови и актуализирани нотификации.

EС Inventory – База данни за ЕС номерата на веществата, която съдържа информация от следните списъци:

  • EINECS (European INventory of Existing Commercial Сhemical Substances)
  • ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances)
  • NLP (No-Longer Polymers)

Candidate List of SVHC – Списък с кандидат-вещества за възможно включване в Приложение ХІV на Регламент REACH (SVHC – вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

Приложение ХІV – Списък с веществата, предмет на разрешаване съгласно Регламент REACH.

Приложение ХVІІ – Списък с вещества, за които са въведени ограничения съгласно Регламент REACH.

ePIC – База данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) за подаване и съхраняване на уведомленията и разрешенията за износ на опасните химикали от Приложение I към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали