ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / ОВОС / ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда на български език и на английски език
  • Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) на български езики на английски език

Справка за резултатите от общественото обсъждане на проекта на ЗИД на Закон за опазване на околната среда,   проведено в периода 18.07-01.08.2016 г.

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.

  •  Справка за   резултатите от общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО, проведено в периода 14.12.2015 г. – 06.01.2016 г.
  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експретните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите
  • Заповед № 973/27.12.2013 г.   на министъра на околната среда и водите за достъпа и реда за попълване, актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл. 102 от Закона за опазване на околната среда