ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКЛАДИ ПО ОВОС

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, МОСВ осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане:

2017 г.

  • Доклад за ОВОС, приложения към доклада за ОВОС, задание, нетехническо резюме и доклад за оценка степента на въздействие с приложения за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 400 KV от п/ст Варна до п/ст Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /01.09.2017 г./

2016 г.