ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СТАНОВИЩА ПО ЕО-2016

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
 • Съобщение за Решение № 257/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 8-3/2016 г., с което се съгласува проект на Морска стратегия на Република България с Програма от мерки с период на действие 2016-2021 г. (Морска стратегия), с възложител : Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна /23.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 256/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 7-3/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район (ДР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен/23.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 255/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район за басейново управление (ИБРБУ) 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ – Пловдив /23.12.2016 г./
 • Съобщение за  Становище по екологична оценка № 9-4/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район за басейново управление (ИБРБУ) 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ – Пловдив/23.12.2016 г./
 • Съобщение за Становище по екологична оценка № 8-3/2016 г., с което се съгласува проект на Морска стратегия на Република България с Програма от мерки с период на действие 2016-2021 г. (Морска стратегия), с възложител Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна /22.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 248/19.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 4-2/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски район (ЗБР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград/19.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 247/19.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 5-2/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски (ИБР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив/19.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 246/19.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 6-2/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район (ЧР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна /19.12.2016 г./
 • Съобщение за Становище по екологична оценка № 5-2/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски (ИБР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив /16.12.2016 г./
 • Съобщение за Становище по екологична оценка № 4-2/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски район (ЗБР) за периода 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград /16.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 243/13.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) 2016-2021 г. с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“ – Варна /13.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 242/13.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 1-1/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2016-2021 г. с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ – Плевен /13.12.2016 г./
 • Съобщение за Решение № 241/13.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 3-1/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021 г. с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград/13.12.2016 г./
 • Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-1/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021 г., с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Западнобеломорски район“ – Благоевград/12.12.2016 г./
 • Съобщение за Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г., с което се съгласува проект на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) 2016-2021 г. с възложител Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“ – Варна/12.12.2016 г.