ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / EMAS / АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

След като организацията въведе система за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, изготви екологична декларация и акредитиран (лицензиран) проверяващ по околна среда завери  декларацията, в Министерство на околната среда и водите се подават следните документи за регистрация на организацията по EMAS:

1. Заявление за регистрация;

2. Информация за организацията съгласно Приложение VІ от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII Регламент (ЕО) № 1221/2009 ;

4. Декларация на проверяващия по околна среда в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

Документите се подават ежегодно за поддържане на регистрацията като се има предвид дерогацията за малки и средни предприятия съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009.

Дължимите такси за първоначална регистрация и ежегодно подновяване на регистрацията са определени в чл. 6 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите,

съгласно която:

таксата за първоначална регистрация е 150 лева за малки организации; 250 лева за други организации;

ежегодното подновяване на регистрацията  – 75 лева за малки организации; 150 лева за други организации.

За контакти: Надежда Христова, тел.: 02 940 63 58, e-mail: n.hristova@moew.government.bg