ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / EMAS / АКТУАЛНО

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

За целите на EMAS Европейската комисия разработва референтни документи по сектори. Тези документи са предназначени за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по EMAS, но могат да бъдат полезни и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели.
Референтните документи описват най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор.
Прилагането на цитираните в документа практики и покриването на определените отлични постижения не са задължителни.
Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 регистрираните по EMAS организации изготвят екологична декларация и при оценката на екологичните си резултати вземат предвид референтния документ според сектора, в който развиват дейността си.
До момента са публикувани референтни документи за сектора за търговия на дребно и за сектор туризъм.

Предстои приемането на референтен документ за сектор производство на храна и напитки.

Проект на Решение на Европейската комисия за приемане на референтния документ и Приложение с най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за производство на храна и напитки. (само на английски език)

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg до 13.01.2017 г.